Friday 15 August 2014

video-cum-transcription

credit: Dave Rogers; licence: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

If you care to click this link you'll find a video extract from House of Cards (the UK TV series) with subtitles in IPA transcription. Jack Windsor Lewis and myself checked the transcriptions to see whether we'd agree with what Ms Kozikowska had transcribed. You can find Jack's version here. I've collated his and my version for you to compare.


Jack Windsor Lewis
Kraut
1.||
(a) aɪ ˈdu: ɪn`dʒɔɪ ði:z vɪzɪts tə ðə ˏpælɪs |
(b) ə ˎglɑ:s əv ˏʃeri→ɪə lɪtl vɜ:bəl ˏfensɪŋ |
(c) ə→ænd ə ˈbreɪsɪŋ ˈdəʊsəv ˈheɪtrɪd əŋ→n kənˎtempt |
(d) ˈməʊst ɪn`vɪgəreɪtɪŋ |
(e) ænd tə `deɪðeəz gəʊɪŋ→n tə bi ə lɪtl `ekstrə tri:t [ə] |
(f) ˎnəʊ aɪ ˈwəʊnt ˎspɔɪl ɪt | ˈweɪt ən ˎsi:...
In (c) the first  ‘and’ was not pronounced with a schwa, ie /ə/, and the second did not involve the assimilation shown. At ‘going to’ in (e) he said /gəʊntə/. In (f) the final /t/ of ‘wait’ is not released so it’s followed by a syllabic /n/ not preceded by a schwa.
1.
(a) aɪ ˈduː ɪn`dʒɔɪ ðiːz vɪzɪts tə ðə ˏpælɪs |
(b) ə ˎglɑːs əv ˏʃerɪ | ə lɪtl vɜːbəl ˏfensɪŋ |
(c) ænd ə ˈbreɪsɪŋ ˈdəʊs əv `heɪtrɪd ən kənˎtempt |

(d) ˈməʊst ɪn`vɪgəreɪtɪŋ |
(e) ænd tə `deɪ ðəz gəʊɪn tʊ bɪ ə lɪtl `ekstrə triːtə |

(f) ˎnəʊ | aɪ ˈwəʊnt ˎspɔɪl ɪt | ˈweɪtn ˎsiː |
In (e) “there’s” is reduced to /ðəz/; “to” has an /ʊ/ despite the /b/ of “be”, and “be” – like in “sherry” – is pronounced with a KIT vowel.
2 || ˈdu: gəʊ ɪn | mɪstə ˏɜ:kət
2. ˈduː gəʊ ɪn | mɪstə ˏɜːkət
There’s no linking-r in “Mr”.
3 || `θæŋk ju
3. `θæŋk ju |
4 || praɪm ˏmɪnɪstə [The first /m/ is omitted.]
4. pr ˏmɪnɪstə |
5 || heləʊ [maɪkrə?] [This is not clear.]
5. heləʊ maɪkrɒf |
The /t/ of “Mycroft” is inaudible.
6 || aɪm `ʃɔ: hi:z ˎɒntə sʌmθɪŋ
6. aɪm `ʃɔː hiːz ˎɒntə sʌmθɪŋ |
7 || wɒt dɪd hi ˎseɪ
[An aitch has been omitted by the transcriber.]
7. wɒt dɪd (h)ɪ ˎseɪ |
The aitch may be missing. If it was pronounced it is masked by the click-clacking noise of the lady’s heels.
8 || `nʌθɪŋ | [dʒəs?] ðæt `smaɪl əv hɪz ju ˊnəʊ | `krɒkədaɪlz smaɪl laɪk ðæt [No /z/ and no /ð/]
8. `nʌθɪŋ | dʒs ð̥æʔ `smaɪl əv hɪz ju ˊnəʊ | `krɒkədaɪlsˑmaɪl laɪk ðæ(t) |
The “just” is pronounced with a whispered voice, the “that” has final glottaling. “Crocodiles smile”: at the word boundary there’s a voiceless /s/ slightly longer than a single /s/. The final /t/ of “that” is masked by noise. I do hear a /ð/ in “that”.
9 || ˈmɪsər ˎɜ:kətɪts ˈsʌm ˎwi:ks naʊsɪns ju: ˈhɪntɪd təˈmi: ju wə ˈplænɪŋ tə ˈkɔ:lə dʒenərəl ɪ ˎlekʃən
[‘general’ has no medial schwa & ‘election’ no /ɪ/ which is replaced by lengthening (‘doubling’) of the previous /l/]
9. ˈmɪsr ˎɜːkət | ɪts ˈsʌm ˎwiːks naʊ sɪns juː ˈhɪntɪd tə ˈmiː ju wə ˈplænɪŋ tə ˈkɔːl ə dʒenrəˎlːekʃn |
The initial “Mr” lacks the /tə/. There’s a long /l/ at the word boundary of “general election”. “[e]lection” has no schwa in the final syllable.
10 || `jes sɜ:aɪ bɪˈli:v ɪˎt ɪz
[It’s completely normal for speakers to treat the phrase ‘it is’ as if it were a single word whose second syllable begins with (aspirated) /t/. Compare ‘at all’ as treated at Turn 18.]
10. `jes sɜː | aɪ bɪ`liːv ɪt ɪz |
11 || aɪd bi glæd əv `sʌm aɪdɪər əv ðə deɪtʃu hæv ɪm ˏmaɪnd
11. aɪd bi glæd əv `sʌm aɪdɪər əv ðə deɪtʃu hæv ɪm ˏmaɪnd |
12 ||
(a) aɪm `ʃɔ: ju wʊd `jes |
(b) ˈændəf→v ˈkɔ:sˈju: wɪl bi:ðə ˈfɜ:s tə bi ɪn`fɔ:md |
(c) ˈbʌtðər ə ˈsʌm ɪm ˌpɒndərəblz |
(d) ən sʌm pɑ:liəmentəri bɪznɪs stɪl tə bi ɪˎnæktɪd
12.
(a) aɪm `ʃɔː ju wʊd `jes |
(b) ˈænd əv ˈkɔːs ˈjuː wɪl biː ðə ˈfɜːs tə bi ɪn`fɔːmd |
(c) ˈbʌt ðər ə ˈsʌm ɪm ˌpɒndərəblz
(d) ən sʌm pɑːliəmɘntri bɪznɪs stɪl tə bi ɪnˎæktɪd
“[p]arliamentary” has a mid-high schwa in its – in my counting – penultimate syllable.
13 || ˈwɒt ˈbɪznɪsɪf aɪ meɪ ˏɑ:sk
13. ˈwɒd ˈbɪznɪs ɪf aɪ meɪ ˏɑˑsk
“What” is realised as /wɒd/ and “ask” has a fairly short BATH vowel.
14 ||
(a) əf→v `kɔ:s ju meɪ sɜ:jɔ: pə`rɒgətɪv |
(b) wi: ə [ɑ — ‘are’ is praps a shortened realisation of the phoneme /ɑː/ ]  | wi: θɔ:t əbaʊt teɪkɪŋ ənʌðə lʊk ət ðə `sɪvɪl lɪst |
(c) əmʌŋst ʌðə ´θɪŋz.
[It was quite right to show that the first possible /r/ of prerogative has, as so often, been elided. ‘Civil’ has no second /ɪ/.]
14.
(a) əv `kɔːs ju meɪ sɜː | jɔː pə`rɒgətɪv |
(b) wiː ɑˑ
(c) wiː θɔːt əbaʊt teɪkɪŋ ənʌðə lʊk ət ðə `sɪvl lɪst |
(d) əmʌŋst ʌðə ´θɪŋ
15 || ɑ:ftər ə ˈfʊl ˈskeɪl rɪˏvju:əʊnli ə ´jɪə→ɜːr əgəʊ [ ‘Only’, as so very often,  has no /l/. ‘Year’ is /jɜː/.]
15. ɑːftər ə ˈfʊl ˈskeɪl rɪˏvjuː əʊni ə ´jɪər əgəʊ
“[y]ear” has the NEAR vowel.
16 || ˎm `jes ˈwi:ˈθɔ:t əˈbaʊtˈhævɪŋ əˈnʌðə ˎlʊk
16. `m | `jes ˈwiː ˈθɔːt əˈbaʊt ˈhævɪŋ əˈnʌðə ˎlʊk
17 || aɪ trʌs jɔ: nɒt bi:ɪŋ vɪnˏdɪktɪv mɪstər ɜ:kət
17. aɪ ˈtrʌs jʊə nɒt biːɪŋ vˏdɪktɪv mɪstər ɜːkət
“[y]ou’re” contains the CURE vowel and “vindictive” has no vowel in its first syllable.
18 ||
(a) nɒt ə`t ɔ:l sɜ: nɒt ə`t ɔ:l |
(b) ˈfɑ: ˎbi: ɪt frəm ðɪs ˎgʌvənmənt tə `lɒp ə`nʌðə `mɪljən ɔ: `səʊ |
(c) `ɒf ə dɪ`zɜ:vɪŋ `rɔɪl `fæmɪli ɒn ðə `spi:ʃəs `pri:tekst |
(d) əv `beɪbiːz `stɑ:vɪŋɪn ðə `stri:ts
[At (b) ‘government’ as usual has no first /n/. At (c) ‘family’ has no /ɪ/. At (d) ‘babies’ ends with /-iːz/.]
18.
(a) nɒt ə`tɔːl sɜː nɒt ə`tɔːl |
(b) ˈfɑː ˎbiː ɪt frəm ðɪs ˎgʌvəmənt tə `lɒp ə`nʌðə `mɪljən ɔː `səʊ |
(c) `ɒf ə dɪ`zɜːvɪŋ `rɔɪl `fæmɪli ɒn ðə `spiːʃəs `priːtekst |
(d) əv `beɪbiˑz `stɑːvɪŋ ɪn ðə `striːts |
I do hear an /ɪ/ in “family”; the vowel in the final syllable of “babies” is fairly long, although I don’t think this justifies a colon.
19 || əʊ fə `gɒdz→t seɪk mæn | ˈðæt sɔ:t əv tʃi:p rɪmɑ:ks ʌnˏwɜ:ði əv ju |
[The word ‘God’s’ is reduced to /gɒt/.]
19.
əʊ fə `gɒt seɪk mæn | ˈðæt sɔːt əv tʃiːp rɪmɑːks ʌnˏwɜːði əv ju |
20 ||
(a) aɪ ˈhɪə→hjɜːjuv bi:n ˈhævɪŋˈsi:krɪt ˎtɔ:ks wɪð `ɒpəzɪʃn `ˏli:dəz |
(b) ən ˈwʌn ɔ: ˈtu:əv ðə les `trʌstwɜ:ði `ˏmembəz | (c) əv maɪ ˈəʊm→n ˎpɑ:ti |
(d) ɪz ˈðɪs ˏtru: 
[Compare Turn 15 with ‘year’ as /jɜː/.]
20.
(a) aɪ ˈhɪə  juv bɪn ˈhævɪŋ ˈsiːkrɪt ˎtɔːks wɪð `ɒpəzɪʃn `ˏliːdəz |
(b) ən ˈwʌn ɔ ˈtuː əv ðə les `trʌstwɜːði `ˏmembəz |
(c) əv maɪ ˈəʊn ˎpɑːti |
(d) ɪz ˈðɪs ˎtruː |
21 || aɪ hæv ə `pɜ:fɪkt ˎraɪt | aɪ wəd rɪ`gɑ:d ɪ t əz maɪ `dʒu:ti | tu ɪnfɔ:m maɪself əv `ɔ:l `ʃeɪdzəv pəlɪtɪkl ə`pɪnjən
[the words ‘it as’ are slightly slurred into /tz/ with syllabic /z/]
21.
aɪ hæv ə `pɜːfɪkt ˎraɪt | aɪ wəd rɪ`gɑːd əz maɪ `dʒ̥uːti | tu ɪnfɔːm maɪself əv `ɔːl `ʃeɪdz əv pəlɪtɪkl ə`pɪnjən |
The phrase “it as” is fused into /əz/.
22 ||
(a) ˎ jesbət ˈðæt ˎraɪt `hɑ:dli→ɪ ɪk`stendz |
(b) tə kənspaɪrɪŋ ɪn tʃelsi ˏrestrɔ:nts→ɔ̃:z |
(c) an traɪɪŋ tu ˈɔ:gəˈnaɪzə `blʌdləs `ku: |
(d) əˈgeɪnst ði ɪ→ə´`lektɪd ˈgʌvənmənt əv ðə ˎdeɪˎdʌz ɪt
[At (a) ‘Hardly’ ends with /ɪ/ and ‘extends’ has no /d/. At (b) ‘restaurants’ has no /nts/ but ends with a nasal /ɔː/and final /z/.]
22.
(a) ˎjes bət ˈðæt ˎraɪt `hɑːdlɪ ɪk`stenz |
(b) tə kənspaɪrɪŋ ɪn tʃelsi ˏrestrɔ̃ːz |
(c) and traɪɪŋ tu ˈɔːgəˈnaɪz ə `blʌdləs `kuː |
(d) əˈgenst ði ə´`lektɪd ˈgʌvəmənt əv ðə ˎdeɪ ˎdʌz ɪt
“[a]nd” has a final /d/.
23 ||
wel naʊ lʊk `hɪəkɒnsəlteɪʃn dʌznt mi:n kən`spɪrəsi | əŋ `kwestʃənɪŋ ðə `gʌvən→mmənt ɪznt→d ə `krɪmɪnəl æk´tɪvɪtiː ´ɪz ɪt
[ 'doesnt' has no final /t/ and 'isnt' has its final /t/ replaced by a /d/ ]
23.
(a) wel naʊ lʊk `hɪə |
(b) kɒnslteɪʃn dʌzn miːn kən`spɪrəsi |
(c) ən `kwestʃənɪŋ ðə `gʌvəmmənd ɪznd ə `krɪmɪnəl æk´tɪvɪti ´ɪz ɪt |
“and questioning”: the /n/ of “and” is not assimilated to the following /k/. The final consonants of both “government” and “isn’t” are pronounced as /d/ rather than /t/; “activity” ends in  the happY vowel.
24 ||
(a) wi `nəʊ wɒtʃu(v) bɪ→iːn ˏʌp tuː |
(b) ən ˈmaɪ ədˎvaɪsɒn ˈðæt lɪtl ˈventʃəɪz |
(c) ˈpæk ɪt ˎɪn |
(d) ɪt ˈwəʊnt ˎwɜ:k | ɪtəl ˈɔ:l ˈend ɪn ˎtɪəz.
[At (a) the word  'been' is pronounced /biːn/ not /bɪn/ and the final word 'to' has a long vowel /tuː/.]
24.
(a) wi `nəʊ wɒtʃu biːn ˏʌp tuː |
(b) ən ˈmaɪ ədˎvaɪs ɒn ˈðæt lɪtl ˈventʃər ɪz |
(c) ˈpæk ɪt ˎɪn |
(d) ɪt ˈwəʊnt ˎwɜːk | ɪtəl ˈɔːl ˈend ɪn ˎtɪəz |
A linking r is to be heard at the end of “venture” followed by a glottal stop before “is”.
25 ||
(a) ɜ:kət ˈwɒt ə ju `fraɪtənd ɒv |
(b) ˈɪf maɪ ˈvju:z ə ˏrɒŋðeɪl bi `si:n tə bi rɒŋ ˏwəʊnt ðeɪ |
(c) ən ɪf ðeə `nɒt rɒŋðen ðeɪ `ʃʊd bi ˏhɜ:d |
(d) ən ðen ju ʃəd `welkəm ðəm ´ʃʊdntʃu
25.
(a) ɜːkət ˈwɒt ə ju `fraɪtənd ɒv |
(b) ˈɪf maɪ ˈvjuːz ə ˏrɒŋ ðeɪl bi `siːn tə bi rɒŋ ˏwəʊnt ðeɪ |
(c) ən ɪf ðeə `nɒt rɒŋ ðen ðeɪ `ʃʊd bi ˏhɜːd |
(d) ən ðen ju ʃəd `welkəm ðəm ´ʃʊdntʃu |
26 || aɪ ˈʌndəˈstændjɔ: prəpeərɪŋ ə telə`vɪʒn prəʊgræm naʊ | ˈmeɪ aɪ si: ə ˈkɒpi əv ðə ˏtekst
26.
aɪ ˈʌndəˈstænd jʊə prəperɪŋ ə telə`vɪʒn prəʊgræm naʊ | ˈmeɪ aɪ siː ə ˈkɒpi əv ðə ˎtekst |
“[y]ou’re” has the CURE vowel; I don’t hear a diphthong in the medial syllable of “preparing”; there’s a low fall on “text”.
27 || ˎnəʊ | ˈ(t)stɪl ɪm ˈprepəˏreɪʃn
27.
ˏnəʊ | ˈstɪl ɪn ˈprepəˏreɪʃn |
The voice rises on “no”; there’s no assimilation at the word boundary between “in” and “preparation”.
28 || aɪ ʃʊd θɪŋk `veri ˏkeəfliəbaʊt ɔ:l ˈðɪsɪf aɪ wə ´ju: sɜ:
28.
aɪ ʃʊd θɪŋk `veri ˏkeəfli əbaʊt ɔːl ˈðɪs ɪf aɪ wə ´juː sɜː |
29 || wel dʒu nəʊaɪ `hæv dʌn praɪm ˏmɪnɪstə | ə→æn aɪ ʃəl kənˈtɪnju tə `du: səʊ
[ 'and' is /æn/ not /ən/.]
29.
wel dʒu nəʊ aɪ `hæv dʌn praɪm ˏmɪnɪstə | æn aɪ ʃəl kənˈtɪnju tə `duː səʊ |
30 ||
(a) ˈwɒt aɪ wəd prɪˈfɜ:r əf ˏkɔ:s |
(b) ɪz ðət id gɪv ʌp θɪŋkɪŋ ɔ:l təˎgeðə |
(c) ˈkɪŋzɑ:nt sə`pəʊs tə θɪŋk |
(d) ɪt wəz ə ˈgreɪt mɪ→əˎsteɪksendɪŋ ɪm tə ju:nɪ→əˎvɜ:sɪ→əti |
(e) ən ˈletɪŋ ɪm ˈtɔ:ktu ˈɔ:l ðəʊz ˎɑ:kɪteks ən fə`lɒsəfəz |
(f) ən ˈkʌmli ˈjʌŋ blæk ˏæktɪ→əvɪsts
At (c) the word 'mistake' has for first vowel /ə/ not /ɪ/. At 'university' its second and fourth vowels are /ə/ not /ɪ/.
30.
(a) ˈwɒt aɪ wəd prɪˈfɜːr əf ˏkɔːs |
(b) ɪz ðət id gɪv ʌp θɪŋkɪŋ ɔːl təˎgeðə |
(c) ˈkɪŋz ɑːnt s`pəʊs tə θɪŋk |
(d) ɪt wəz ə ˈgreɪt məˎsteɪk sendɪŋ ɪm tə juːnəˎvɜːsətɪ |
(e) ən ˈletɪŋ ɪm ˈtɔːk tu ˈɔːl ðəʊz ˎɑːkɪtekts ən fə`lɒsəfəz |
(f) ən ˈkʌmli ˈjʌŋ blæk ˏæktəvɪsts |
“Kings” has no /g/; “university” has a schwa as a second and fourth vowel and a KIT vowel in the ultima. The 2nd vowel in “activists” is also a schwa.
31 || `θæŋk ju mɪs kɑ:ˏmaɪkəl
31.
`θæŋk ju mɪs kɑːˏmaɪkəl |
32 || `pleʒə praɪm ˎmɪnɪstə
32.
`pleʒə pʁaɪm ˎmɪnɪstə
The speaker uses a velar/uvular [ʁ] in “Prime”.
33 ||
(a) hiz bɪkʌm ˈfɑ: tu: ˈfɒndəv ðə saʊnd əv hɪz əʊn ˎvɔɪs ['his' has no /h/] |
(b) ðə ˈtrʌbl `ˏɪz`ʌðə pi:pl si:m tu ˏlaɪk ɪt `tu: |
(c) aɪ ˈdu: ˎheɪt kɒnfrənˏteɪʃnz |
(d) ˈsʌmbədiˈɔ:lwɪzˈenz ˈʌpgetɪŋ ˎhɜ:t |
(e) ˈtaɪmfər ə ˈvɪzɪt tə ðə ˈhaʊs əv ˈwu:ndɪd `fi:lɪŋ...
33.
(a) hiz bɪkʌm ˈfɑː tuː ˈfɒnd əv ðə saʊnd əv ɪz əʊn ˎvɔɪs  |
(b) ðə ˈtrʌbl `ˏɪz `ʌðə piːpl siːm tu ˏlaɪk ɪt `tuː |
(c) aɪ ˈduː ˎheɪt kɒnfrənˏteɪʃnz |
(d) ˈsʌmbədi ˈɔːlwɪz ˈenz ˈʌp getɪŋ ˎhɜːt |
(e) ˈtaɪm fər ə ˈvɪzɪt tə ðə ˈhaʊs əv ˈwuːndɪd `fiːlɪŋ |
34 || wi ˈhæf→vtə ki:p ɑ: `ɒpʃənz ˏəʊpən
[ 'have' is not /hæf/ but /hæv/].
34.
wi ˈhæv tə ki:p ɑə `ɒpʃənz ˏəʊpən


Marked in red are differences either between me and Jack's version or Ms Kozikowska's transcription.

5 comments:

 1. I’ve gone through sequence 1 and I think I have found three phantom fall-rises:

  […] and to\/day…
  […] \/No | I ˈwon’t \/spoil it…

  ReplyDelete
  Replies
  1. I expected something like that from you ... ;-)

   Delete
  2. It could be worse. You should see me during one of my phantom-rise-falling fits.

   Delete
  3. I’m afraid I havnt been able to resist amending my blogpost text where I’ve had second thauts prompted by Kraut’s ears managing to be a bit sharper than mine on a few occasions. But readers will find very few differences at all between our two transcriptions so long as they remember that my version chose to harmonise with the phonemic style of the original where as Kraut’s is no doubt intrestingly more complicated than mine in that he elected to adopt an allophonic type of transcription containing extra details I didnt find it essential to offer. We only truly disagree in one or two places such as at Turn 26 my opinion that his “prəperɪŋ” suggests too short a vowel at its middle syllable. At the same place the difference between his preference to show the diphthong [jʊə] where I perceived not even slight movement so preferred /ɔː/ is a very tiny contrast. Another very small point is that at Turn 8 his “`krɒkədaɪlsˑmaɪl” appears to suggest that the [s] belongs to the same syllable as[daɪl]. If so it must be taken as suggesting that the [aɪl] preceding it must sound shortened which is not so. There are similar cases such as our respective preferences at Turn 20 for two very slightly different interpretations, his for /hɪə/ and mine for /hjɜː/. And that’s practicly all.

   Delete
 2. Jack, thanks for your detailed comments!

  ReplyDelete